Unia Miasteczek Polskich

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konferencja w Kowalu

Email Drukuj PDF

 

W dniach 16-17 maja 2012 r. w Kowalu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Burmistrzów Oblicza małych miast.

Organizatorami konferencji były dwie ogólnopolskie organizacje samorządowe: Związek Miast Polskich oraz Unia Miasteczek Polskich.

Głównym tematem konferencji była próba wypracowania postulatów samorządów w stosunku do rządu i parlamentu nie tylko w celu przeciwdziałania ubożeniu małych miast, ale także określeniu ich roli w policentrycznym, a nie tylko metropolitarnym rozwoju Polski. W opinii uczestników konferencji małe miasta w Polsce są bowiem gorzej traktowane niż duże miasta, czy np. wysoko subwencjonowane gminy wiejskie. Uczestnicy konferencji zajęli się trzema zasadniczymi problemami dotykającymi małe miasta: finansami, szansami i barierami w rozwoju lokalnym oraz kwestią genius loci – ducha miejsca, tożsamości małych społeczności lokalnych.

Konferencja zakończyła się przyjęciem stanowisk, które będą przesłane do rządu i parlamentu.


Stanowisko zespołu I – „ nie tylko metropolie…” – finanse małych miast
 
1.    W związku z podjętymi w ostatnich latach decyzjami Parlamentu i Rządu skutkującymi obniżeniem wydajności źródeł dochodów JST ( np. różnego rodzaju ulgi podatkowe i zmniejszenie udziałów w PIT), a także nałożeniem na samorządy szeregu nowych zadań bez przekazania adekwatnych środków na ich realizację, opowiadamy się za pełną rekompensatą  z tego tytułu.
2.    W  związku z pogarszającymi się dla gmin warunkami ekonomicznymi realizacji zadań z zakresu oświaty i edukacji opowiadamy się za:
- przejęciem przez państwo obowiązków pracodawcy w stosunku do nauczycieli, a w przypadku braku takiej woli za :
·       zmianą stosunku zatrudnienia nauczycieli z mianowania na umowę o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy,  
·       likwidacją wyrównania do tzw. średniej wynagrodzeń dla nauczycieli,
·       likwidacją dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
·       za przejęciem przez ZUS wszystkich kosztów urlopów zdrowotnych dla nauczycieli,
·       objęciem nauczycieli takimi samymi zasadami odpisu na fundusz socjalny, jak w całej gospodarce narodowej,
- za subwencjonowaniem edukacji w gimnazjach w takiej samej wysokości „ na ucznia” w gminach miejskich i wiejskich,
- za zwiększeniem wpływu organu prowadzącego na wybór dyrektora szkoły,
- za zmianą zasad dotowania z budżetu gmin przedszkoli niepublicznych poprzez niezaliczanie do podstawy dotacji z tego tytułu bieżących wpłat rodziców na wyżywienie oraz wyłączenie z podstawy do naliczania dotacji kosztów poniesionych przez samorządy z tytułu remontów,
- za zmianą zasad dotyczących dowozu dzieci – winny być one dowożone
i odwożone nie bezpośrednio do swoich domów, ale ustalonych punktów zbiorczych,
z tytułu dodatków mieszkaniowych, ale także wszystkie nowe obligatoryjne zadania z opieki społecznej przekazane bez środków  z budżetu państwa na ich realizację, w tym te związane  z pokrywaniem przez gminy coraz większych wydatków z tytułu pobytu ich mieszkańców w domach pomocy społecznej i w innych tego typu placówkach,
w skład parków narodowych, opowiadamy się za rekompensatą finansową dla tych gmin,
 
3. W sprawie przedszkoli i żłobków wnosimy o :
- objęciem subwencją oświatową zadań z tytułu prowadzenia przedszkoli,
 -  utworzenie tzw. funduszu żłobkowego,
 
4.W sprawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, doceniając pozytywne jego efekty, opowiadamy się za korektą systemu wyrównawczego w celu uczynienia go bardziej sprawiedliwym, m.in. poprzez dokonanie następujących zmian:
- część uzupełniająca subwencji wyrównawczej z tytułu małej gęstości zaludnienia winna przysługiwać tylko tym gminom, których dochody własne nie są wyższe niż 110% średniej krajowej wskaźnika „G”,
- zaoszczędzone z powyższego tytułu środki powinny być przekazywane gminom, w których liczba mieszkańców jest niższa niż 5 tys., o ile nie korzystają one z uzupełniającej części subwencji wyrównawczej  z tytułu niskiej gęstości zaludnienia,
- miasta będące siedzibą władz sąsiedniej gminy wiejskiej winny otrzymywać rekompensatę finansową z tytułu pokrywania ze swoich budżetów kosztów zadań z których korzystają mieszkańcy sąsiedniej gminy. Źródłem tej rekompensaty winny być skorygowane w odpowiedni sposób subwencje wyrównawcze dla tej kategorii gmin wiejskich. Wprowadzenie tej zmiany sprzyjałoby naturalnemu procesowi łączenia tych samorządów. W obecnym stanie rzeczy uprzywilejowanie finansowe tej części gmin wiejskich stanowi zasadniczą barierę dla procesu łączenia tej grupy gmin,
- subwencja równoważąca winna uwzględniać nie tylko wydatki gmin
- z tytułu szeregu utrudnień w kreowaniu rozwoju społeczno- gospodarczym gmin, na terenie których znajdują się obszary wchodzące
5.W sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wnosimy o dokonanie następujących zmian:
- wprowadzenie dywersyfikacji wszystkich stawek podatkowych w zależności od położenia gminy, jej wielkości lub wysokości PKB w danym subregionie, z jednoczesną korektą tych kategorii stawek podatkowych, które w praktyce nie są możliwe do zrealizowania, chodzi zwłaszcza o nadmiernie wysokie stawki: tzw. „ budynków pozostałych” ( garaże, budynki gospodarcze) oraz„ gruntów pozostałych”.
- objęcie opodatkowaniem lub inną opłatą obiektów niezwiązanych trwale z gruntem, w tym garaży (np. blaszanych) , obiektów letniskowych (np. stacjonarne przyczepy kempingowe) itp.,
- wprowadzenie w miejsce ustawowych stawek maksymalnych tzw. stawek minimalnych lub referencyjnych. W tym drugim przypadku gmina miałaby prawo podwyższać wysokość podatków, ale także je obniżać. Konsekwencją obniżenia przez Radę Gminy stawek referencyjnych byłoby odpowiednie zmniejszenie subwencji z budżetu państwa. W obecnym stanie rzeczy brak konsekwencji finansowych dla gmin z tego prowadzenia nadmiernie liberalnej polityki podatkowej  prowadzi do z jednej strony do napięć społecznych, zwłaszcza w tej części środowiskach miejskich położonych na styku miasto i gmina wiejska, ale także skutkuje utrwalaniem postawy roszczeniowej mieszkańców w stosunku do organów własnej gminy. Gmina bowiem nie jest postrzegana jako dobro wspólne utrzymywane przez podatników, ale budżet państwa czy Unię Europejską,
6. Wprowadzenia ustawą powszechnego obowiązku czipowania wszystkich psów w Polsce.
 

 

 

Zmieniony ( Czwartek, 21 Czerwiec 2012 09:02 )