Unia Miasteczek Polskich

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJA

Email Drukuj PDF

Informacja o nowych przepisach związanych

z przejazdami pojazdów nienormatywnych

W dniu 19 października 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321.), nowelizująca przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Przedmiotowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

-      nowe definicje: pojazd nienormatywny, ładunek niepodzielny, pilot,

-      warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych,

-      siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego wydawanych na okres od miesiąca do 24 miesięcy,

-      rozszerzenie katalogu organów uprawnionych do wydawania zezwoleń (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ma być wykonywany przejazd),

-      wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

-      kary pieniężne za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia.

Wraz z wymienioną wyżej nowelizacją, wchodzą w życie następujące akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1.     rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764); przepisy rozporządzenia określają warunki dystrybucji i tryb wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego wzory, w tym m.in.:

-      wzory zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wypisu z zezwolenia (w przypadku zezwolenia kategorii 1),

-      wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

-      wymagania dla organu składającego zmówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń,

-      wymaganie składania wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

-      wypełnianie i wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego termin ważności,

-      warunki wyznaczania trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego,

-      warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przez drogowy obiekt inżynierski.

2.     rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366); przepisy rozporządzenia określają
wysokość opłat za wydanie zezwoleń poszczególnych kategorii, w zależności od okresu
ważności zezwolenia,

3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629); przepisy rozporządzenia określają wymagania w zakresie pilotowania pojazdu nienormatywnego, w tym m.in:

-      warunki pilotowania przez jeden albo dwa pojazdy wykonujące pilotowanie,

-      pojazd wykonujący pilotowanie i jego wyposażenie,

-      obowiązki pilota podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego,

-      wzór tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie.

Uprzejmie informuję, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, realizując upoważnienie zawarte w art. 64h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.), wybrał producenta blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego - Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, www.pwpw.pl.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, dystrybucja blankietów zezwoleń będzie odbywała się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia u producenta blankietów zezwoleń.

Zgodnie z treścią umowy nr 0219/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zawartej pomiędzy resortem a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., producent blankietów zobowiązuje się do:

-       realizacji zamówienia złożonego przez organ uprawniony do wydawania zezwoleń (określony w umowie jako Odbiorca) w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zamówienia,

-       wystawienia faktury za wykonane zamówienie na blankiety zezwoleń z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.

Natomiast organ uprawniony do wydawania zezwoleń (Odbiorca) dokonuje zapłaty za dostarczenie blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na podstawie wymienionej wyżej faktury, w kwocie będącej iloczynem ceny (w wysokości 1,17 zł brutto -zgodnie z umową) oraz liczby zamówionych blankietów zezwoleń. Koszty zamówienia złożonego przez organ uprawniony do wydawania zezwoleń (Odbiorcę) wraz z kosztami dostawy pokrywa ten Odbiorca.

W związku z powyższym, organy uprawnione do wydawania zezwoleń mogą od dnia 1 października 2012 r. (początek obowiązywania wymienionej wyżej umowy) składać zamówienia na blankiety zezwoleń do producenta tych blankietów.