Unia Miasteczek Polskich

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut

Email Drukuj PDF

Statut

Unii Miasteczek Polskich

(tekst jednolity)

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

 

§1

Unia Miasteczek Polskich zwana dalej Unią, jest dobrowolną formą stowarzyszenia się gmin.

 

§2

Terenem działania Unii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

Siedzibą Unii jest Kazimierz Dolny.

 

§4

Celami Unii są:

1)    Obrona wspólnych interesów jej członków.

2)    Wspieranie idei samorządności lokalnej.

3)    Współdziałanie gmin zmierzających do rewitalizacji historycznych miasteczek polskich i kreowania nowych.

4)    Podejmowanie działań przyczyniających się do gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin – miasteczek.

 

§5

Unia realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

1)    Promocję i wdrażanie lokalnych inicjatyw kulturowych, gospodarczych i ekologicznych.

2)    Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

3)    Organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Unii.

4)    Współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

  

Rozdział 2

Członkowie i ich prawa i obowiązki.

 

§6 

Członkowie Unii dzielą się na:

1)    Rzeczywistych

2)    Wspierających

3)    Honorowych

§7

 1. Członkiem rzeczywistym może zostać gmina będąca niewielkim miastem (miasteczkiem) lub gmina, której siedziba władz ma, bądź zamierza osiągnąć charakter miasteczka, a także gmina poczuwająca się do więzi z miasteczkami polskimi akceptująca Statut i program Unii.
 1. Deklaracja o przystąpieniu do Unii powinna być podjęta przez radę gminy w formie uchwały.

 

§8 

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Unii w drodze uchwały na podstawie pisemnych deklaracji.

 

§9

Członkowie rzeczywiści uczestniczą w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków oraz pracach pozostałych władz Unii za pośrednictwem przedstawicieli.

 

§10

 1. Wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego Unii dokonuje rada gminy.

Przedstawiciel może być wybrany spoza składu rady gminy.

 1. Jeśli rada gminy nie wskaże inaczej, przedstawicielem członka rzeczywistego jest automatycznie przewodniczący zarządu gminy.
 1. Każdy przedstawiciel ma jeden głos.

 

§11

Zmiana osoby przedstawiciela członka rzeczywistego powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Unii.

 

§12 

Członek rzeczywisty ma prawo:

1)    Wybierać i być wybieranym do władz Unii.

2)    Uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Unii z głosem doradczym.

3)    Korzystać z poparcia Unii w działaniach zgodnych z jej celami.

4)    Zgłaszać wnioski i opinie do władz Unii.

5)    Regularnie otrzymywać informacje o działalności Unii.

 

§13

Do obowiązków członka rzeczywistego należy:

1)    Uczestnictwo w realizacji celów Unii.

2)    Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Unii.

3)    Opłacanie składek członkowskich.

 

§14

Członkiem wspierającym i honorowym może być osoba fizyczna oraz prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, która popiera działalność Unii.

 

§15 

 1. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Unii oraz regularnie otrzymywać informację o jej działalności.
 1. Członek wspierający będący osobą prawną obowiązany jest opłacać składkę członkowską.
 1. Członek wspierający będący osobą fizyczną nie ma obowiązku opłacać składki członkowskiej.

 

§16

Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd Unii, za szczególne zasługi dla Unii Miasteczek Polskich.

 

§17

Członkostwo ustaje na skutek:

1)    Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Unii.

2)    Skreślenia z listy członków przez Zarząd Unii z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku.

3)    Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Unii, dokonywanego przez Walne Zgromadzenie Unii większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ¾ członków.

4)    Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym lub zwyczajnym.

5)    Odwołania od decyzji Zarządu Unii o skreśleniu lub wykluczeniu rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

  

Rozdział 3

Władze Unii

 

§18 

Władzami Unii są:

1)    Walne Zgromadzenie Członków.

2)    Zarząd Unii.

3)    Komisja Rewizyjna.

 

§19

1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Unii.

2.    Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.    O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

§20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.

 

§21

1)    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest prze Zarząd:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na żądanie Komisji Rewizyjnej lub ¼ ogólnej liczby członków rzeczywistych.

2)    Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§22

Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie czyni tego w terminie określonym w statucie, powiadamiając jednocześnie członków o miejscu, terminie i przyczynach zwołania.

 

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)    Uchwalanie programu działalności Unii.

2)    Nadzór nad działalnością Unii.

3)    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Unii oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.

4)    Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5)    Ustalenie wysokości składek członkowskich.

6)    Uchwalanie regulaminów prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7)    Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

8)    Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii.

 

§24

Zarząd składa się z 7 – 15 osób, które wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

 

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

1)    Kierowanie działalnością Unii

2)    Reprezentowanie Unii na zewnątrz

3)    Zarządzanie majątkiem Unii.

4)    Przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych  na rzecz Unii.

5)    Ustalania zasad gospodarki finansowej Unii.

6)    Przygotowanie projektów uchwał pod obrady władz Unii.

7)    Wykonywanie uchwał władz Unii.

8)    Organizowanie honorowego członkostwa Unii.

 

 

§26

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

 

§27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)    Badanie gospodarki finansowej Unii pod względem celowości i prawidłowości wydatków.

2)    Badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań i wniosków Zarządu, co do stanu finansowego Unii.

3)    Ocena realizacji uchwał podejmowanych przez władze Unii.

4)    Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§28

Członkowie mają prawo wglądu w księgi finansowe Unii na każde żądanie.

 

§29

 

1.    Kadencja władz Unii pochodzących z wyboru trwa 4 lata.

2.    Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

§30

W razie ustąpienia członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład na najbliższym posiedzeniu.

 

§31

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§32

Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały władz Unii podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Przy braku quorum w I terminie uchwały władz Unii podejmowane w II terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

 

 

Rozdział 4
 
Majątek Unii

 

§33

Majątek Unii powstaje ze składek członkowskich, darowizn spadków, odpisów, dochodów z majątku oraz ofiarności publicznej.

 

§34

1.    Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Unii upoważniony jest Zarząd.

2.    Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Unii wymagany jest podpis upoważnionych przez Zarząd jego członków.

 

 

 

Rozdział 5
 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Unii.

 

 

§35 

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Unii wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych.

§36

Uchwała o rozwiązaniu Unii określa sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jej majątek.

 

 

Rozdział 6
 
Postanowienia końcowe.

 

§37 

Komitet założycielski w ciągu trzech miesięcy od dnia wpisu Unii do rejestru Stowarzyszeń, zwołuje pierwsze Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru przewidzianych w Statucie władz Unii. 

 

Zmieniony ( Poniedziałek, 02 Kwiecień 2012 23:59 )